algemene voorwaarden

 

1. reservatie

De reservatie die online wordt gemaakt is steeds onder voorbehoud en pas definitief nadat u een bevestiging van ons per mail ontvangt.

2. Optie

Bent u niet zeker van de datum waarop u uw evenement wilt organiseren, dan kan u een optie nemen onder voorbehoud van een nieuwe aanvraag op diezelfde datum door een andere partij. Geieve dit bij uw reservatie te vermelden.
Wij verwittigen u wanneer er een reservatie voor die datum wordt gevraagd. U heeft dan de 14 dagende tijd om definitief te beslissen, na deze termijn wordt de optie opgeschort.

3. Betaling

Na bevestiging van de reservatie ontvangt u een factuur met het bedrag van de huur van de locatie, betaalbaar binnen de 2 weken na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling vervalt de reservatie van de locatie een wordt er een administratieve kost van 250 euro aangerekend. Forfaits 1ste tijdsblok en andere reserveringen worden gefactureerd 1 maand voor aanvang van je evenement.  Het bedrag dient voldaan te worden 2 weken voor aanvang van je evenement.  Nadien wordt er indien van toepassing een slotfactuur opgemaakt voor de resterende consumpties. Bij gebrek aan tijdige betaling is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling zowel een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis als een schadevergoeding ten belope van 10% op het totale niet-tijdig betaalde bedrag.

4. Verbreking – Annulatie

4.1 Algemeen

Als de huurder de overeenkomst verbreekt of annuleert en/of er door zijn toedoen geen uitvoering aan gegeven kan worden, is de huurder een schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Die bedraagt 25% van de afgesproken huurprijs en van de prijs van de bijkomend afgesproken dienstverlening als de annulatie of de verbreking gebeurt tot drie maanden voor de afgesproken datum. Dit percentage bedraagt 40% tussen de derde en de eerste maand tot aan de afgesproken datum en 90% nadien.

5. verantwoordelijkheid

5.1 Algemeen

De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en gaat bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de start van de huur uitdrukkelijk akkoord om alle schade te vereffenen die zou kunnen voortvloeien uit de door hem ingerichte activiteit. De huurder moet als een goede huisvader gebruik maken van de verhuurde ruimtes en hij mag de reputatie van het gebouw en de zaal op geen enkele wijze aantasten.

5.2 AFval

Als organisator van het evenement ben je verantwoordelijk voor het verwijderen van alle afval. Afval achterlaten op de parking en/of in de containers op de privéparking is niet toegelaten. Er wordt een forfait van 250 euro aangerekend indien het verbod wordt genegeerd. Extra kosten voor het verwijderen van afval kunnen in rekening gebracht worden.

5.3 aanplakkingen

Het is ten allen tijde ten strengste verboden om op het even welk manier zaken te bevestigen aan de muren, plafonds, zuilen, toog of ander meubliair.  Alle kosten voor schade worden ten laste gelegd van de organisator.

5.4 confetti

Gebruik van confetti is niet toegestaan. Extra kosten voor de intensieve schoonmaak nadien is volledig ten laste van de organisator.

6. op- en afbouw

6.1 laden en lossen

Wij vragen om rekening te houden met de andere parkinggebruikers en er steeds voor te zorgen dat de doorgang niet belemmerd is. Indien dit praktisch niet haalbaar is, de laad-en lostijd tot een minimum te beperken. We zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van wegslepen wegens parkeren op privé staanplaatsen.

6.2  gebruik van de lift

Transpaletten zijn niet toegelaten in de lift. De goederen worden gelost en geladen dmv van transpalet boven en beneden aan de lift. Bedek tijdens het laden en lossen steeds de sensor van de lift .

7. brandveiligheid

7.1 decoratie

Probeer brandbaar decoratiemateriaal tot een minimum te beperken en bij gebruik buiten handbereik van de gasten te plaatsen.